نام قیمت
بهار آزادی 1355000
امامی 1426000
نیم 708000
ربع 405000
گرمی 265000
(امامی (زیر 86 1345000
(نیم (زیر 86 635000
(ربع (زیر 86 330000