نام قیمت
بهار آزادی 1740000
امامی 1800000
نیم 890000
ربع 570000
گرمی 370000
(امامی (زیر 86 1730000
(نیم (زیر 86 855000
(ربع (زیر 86 450000