نام قیمت
بهار آزادی 1192000
امامی 1243000
نیم 634000
ربع 354000
گرمی 248000
(امامی (زیر 86 1190000
(نیم (زیر 86 597000
(ربع (زیر 86 303000