نام قیمت
بهار آزادی 1180000
امامی 1214000
نیم 647000
ربع 373000
گرمی 255000
(امامی (زیر 86 1175000
(نیم (زیر 86 585000
(ربع (زیر 86 305000