نام قیمت
بهار آزادی 1170000
امامی 1200000
نیم 700000
ربع 385000
گرمی 250000
(امامی (زیر 86 1165000
(نیم (زیر 86 595000
(ربع (زیر 86 300000