نام قیمت
بهار آزادی 1140000
امامی 1190000
نیم 595000
ربع 325000
گرمی 210000
(امامی (زیر 86 1140000
(نیم (زیر 86 567000
(ربع (زیر 86 288000