نام قیمت
بهار آزادی 1169000
امامی 1204000
نیم 658000
ربع 365000
گرمی 225000
(امامی (زیر 86 1169000
(نیم (زیر 86 587000
(ربع (زیر 86 294000