نام قیمت
بهار آزادی 1168000
امامی 1222000
نیم 628000
ربع 372000
گرمی 250000
(امامی (زیر 86 1165000
(نیم (زیر 86 577000
(ربع (زیر 86 295000