نام قیمت
بهار آزادی 1475000
امامی 1539000
نیم 745000
ربع 445000
گرمی 290000
(امامی (زیر 86 1470000
(نیم (زیر 86 715000
(ربع (زیر 86 367000