تلگرافی:

ایجاد در 10 مهر 1390
حواله T/T سریعتر می باشد و در عین حال کارمزد بیشتری دارد ( جدول محاسبه نرخ ). حواله D/D زمان بیشتری می برد ( بین 4 تا 7 روز) و لی در عوض کارمزد کمتری دارد. هر کدام از حواله های T/T و D/D بسته ...
... Identifier Codeمی باشد.کد سوییفت جهت انجام حواله بین بانکی شامل حواله تلگرافی و Wire Transferاستفاده می شود. این کدBIC" کد" ...