صرافی-تهران:

ایجاد در 01 فروردين 781
حواله هاي وارده به مالزي با كسر كامزد صرافي معادل 30 دلار آمریکا و بر مبناي نرخ روزي كه مبلغ به حساب وارد مي شود محاسبه ميگردد. همه حواله ها به مقصد مالزي تبديل به واحد پول كشور مالزي ( رینگت ) ...