ژورنال علمی:

روز چهار شنبه مورخ 27 اردیبهشت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور همایشی 2 روزه با عنوان همایش مدیریت حسابدراری با حضور بیشتر از 600 نفر از دانشجویان و اساتید علوم انسانی منطقه برگزار گردید در این همایش ...
ایجاد در 31 ارديبهشت 1391