برای ارسال این فرم شما باید با نام کاربری خود وارد سایت شوید   [نام نویسی/ورود]
فیلد های زیر مربوط به مشخصات فردگیرنده حواله تقدی می باشد لطفا با دقت و مطابق با پاسپورت تکمیل نمایید.
کشور مقصد (*)
ورودی نامعتبر
در این قسمت کشور مورد نظر جهت ارسال حواله نقدی را مشخص نمایید
نام گیرنده (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام گیرنده مبلغ به انگلیسی و مطابق با پاسپورت وی نوشته شود
نام خانوادگی گیرنده (*)
ورودی نامعتبر
لطفا نام خانوادگی گیرنده مبلغ به انگلیسی و مطابق با پاسپورت وی نوشته شود
مبلغ (*)
ورودی نامعتبر
لطفا مقدار مبلغ حواله خود را مشخص کنید.
واحد وجه ارسالی (*)
ورودی نامعتبر
مشخص نمایید وجه ارسالی از چه نوع می باشد
تلفن همراه گیرنده (*)
ورودی نامعتبر
لطفا تلفن همراه گیرنده وجه را وارد نمایید.
نحوه آشنایی با ما
ورودی نامعتبر
مطالعه شرایط و قوانین (*)
شما نمی توانید بدون پذیرش شرایط و قوانین درخواست ارسال حواله خود را ثبت نمایید.
ارسال