ارسال پول به ایران

ارسال پول به ایران

حواله های وارده به مالزی با کسر کارمزد صرافی معادل 30 دلار
آمریکا و بر مبنای نرخ روزی که مبلغ به حساب وارد می شود
محاسبه میگردد.

همه حواله ها به مقصد مالزی تبدیل به واحد
پول کشور مالزی ( رینگت ) میشود و مبنای محاسبه نرخ فقط و
فقط مبلغی است که به حساب این صرافی وارد میشود.

حواله های وارده به ترکیه و امارات با کسر 1 درصد کارمزد و بر
مبنای نرخ خرید حواله محاسبه می شود.

حواله های ترکیه بر مبنای نرخ خرید حواله دلار یا یورو محاسبه
می گردد و بر اساس مبلغی است که به حساب وارد میشود.

حواله وسترن یونیون نیز شامل 60 دلار آمریکا کارمزد می باشد و
بر اساس نرخ خرید حواله محاسبه می گردد.

چنانچه حواله در کانادا دریافت شود بر مبنای نرخ خرید حواله دلار
کانادا و چنانچه در عراق دریافت شود بر مبنای نرخ خرید حواله دلار
آمریکا محاسبه می شود.

( نرخ خرید حدودا 1000 ریال کمتر از نرخ فروش اسکناس دلار بازار
ایران می باشد ) خرید حواله پی پال بر مبنای مبلغ وارد شده به
حساب ما و شامل 30 دلار کسر کارمزد بر هر حواله می باشد.

مبنای محاسبه نرخ خرید، صرفا بر اساس مبلغ دلار آمریکا ورودی
به حساب ما می باشد. ( نرخ خرید حدودا 1000 ریال کمتر از نرخ
فروش اسکناس دلار بازار ایران می باشد ).