اشتباهات رایج در پر کردن فرم حواله

1 نام گیرنده یا Beneficiary Nameهمان نام صاحب حساب می باشد. این فیلد می تواند بنام فرد یا شرکت باشد

ولی لزوما با نام درج شده بر Invoice یکی نیست

2- شماره حساب های یورویی نیاز به IBAN(International Bank Account Number) دارند.این شماره حساب که با حرف شروع میشود

و به عدد ختم می شود جهت پرداخت حواله های یورویی مورد نیاز است.

3- حسابهای هند نیاز به کد IFSCدارند. بدین معنی که هر بانکی وابسته به تعداد شعبات خود در هند دارای تعدادی

کد IFSC می باشد. جهت آگاهی از آن به سایت http://www.ifsccodebank.com/مراجعه نمایید.

چنانچه نام گیرنده و یا شماره حساب اشتباه درج شود حواله یا در بانک مقصد بلاک می شود یا برگشت می خورد.

در بعضی موارد امکان بازگرداندن پول (Refund) وجود دارد ولی در مواردی هم پول برگشته نخورده است.

ضمن مطالعه قوانین و مقررات صرافی اعتماد، در نظر داشته باشید چنانچه اشتباه از طرف مشتری باشد

این شرکت هیچ تعهدی در ارتباط با بازگرداندن پول ندارد.