تلفن تماس با دفتر اعتماد پرداخت در مالزی:

0060129449166
لطفا در هنگام تماس به اختلاف ساعت بین ایران و مالزی(4.5+) توجه فرمایید.