راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی

درگاه پرداخت متصل به شبکه بانکی شتاب راه اندازی شد. بدین ترتیب
مشتریان محترم پس از ارایه درخواست انجام حواله از طریق پر کردن
فرمهای مربوطه ، پیش فاکتور الکترونیکی را دریافت کرده و متعاقبا جهت
پرداخت می توانند از طریق درگاه امن بانک اقدام نمایند. پس از انجام
پرداخت، درخواست مربوطه در سیستم ثبت گردیده و رسید آن پس از
انجام حواله ارزی در بخش حساب کاربری مشتری قرار داده میشود.
تمامی مراحل پس از انجام از طریق ایمیل به اطلاع مشتریان محترم
میرسد.