شبکه های اجتماعی شرکت خدمات ارزی اعتماد پرداخت

شرکت خدمات ارزی اعتماد پرداخت ( سکه و صراف اعتماد ) در راستای ایجاد ارتباط
موثر تر با مشتریان محترم و دریافت نظرات ایشان به صورت روزانه علاوه
بر وبسایت اعتماد پرداخت در شبکه های اجتماعی ذیل نیز
حضور فعال دارد. اخبار این شرکت و نرخ ها در صفحه فیسبوک بصورت
روزانه بروزرسانی می گردد.

فیسبوک اعتماد پرداخت

توییتر اعتماد پرداخت