چک های مسافرتی و چک در وجه

تفاوت چک های مسافرتی و چک در وجه

چک مسافرتی: یکی از روشهای امن حمل پول استفاده از چکهای
مسافرتی می باشد که معروفترین آنها American Express Cheque
می باشد. این چکها بنام فرد می باشند ، بدون تاریخ و در همه نقاط
دنیا قابل تبدیل به واحد پول آن کشور می باشد و در صورت مفقود
شدن، به راحتی ابطال می شوند.

چک در وجه: این چک از طریق بانک صادر شده و حاوی مبلغ به
واحدهای ارزی رایج می باشد و صرفا توسط فرد و یا سازمانی که
در چک قید شده قابل نقد کردن می باشد.از این روش معمولا جهت
انواع پرداختهای دلاری و یورو ی پرداخت هزینه مهاجرت، پرداخت
هزینه کنفرانس ها و سمینار ها استفاده می گردد این چک مدت
دار می باشد.