نام قیمت
بهار آزادی 1465000
امامی 1520000
نیم 735000
ربع 433000
گرمی 288000
(امامی (زیر 86 1460000
(نیم (زیر 86 698000
(ربع (زیر 86 360000